De school

Wij bieden aan leerlingen (4- 20 jaar) met een functionele beperking, onderwijs, zorg en begeleiding op maat. Wij ondersteunen de leerlingen bij hun persoonlijke ontplooiing en  participatie in de samenleving. Dit doen wij samen met de ouders en/of verzorgers van onze leerlingen en onze belangrijke partners in onderwijs, zorg en arbeid.

Onze overtuiging

Talentontwikkeling

Onze school verzorgt eigentijds en goed onderwijs dat past bij de brede leer- en ontwikkelingsvraag van het kind of de jongere. De talentontwikkeling en eigenaarschap van iedere leerling staat hierbij centraal. Om onze leerlingen voor te bereiden op actief en volwaardig burgerschap en verantwoord functioneren, schenken wij naast basisvaardigheden ook veel aandacht aan sociale en culturele ontwikkeling.

Gekwalificeerde en gepassioneerde medewerkers

Bij onze professionele medewerkers staat talentontwikkeling en eigenaarschap centraal. Ze werken structureel samen binnen de verschillende afdelingen van de school. De leerkracht stemt zijn rol in het onderwijsproces af op de behoefte van de leerling: instruerend, begeleidend, coachend.

Partners

Ouders/verzorgers en school werken, ieder vanuit de eigen deskundigheid en verantwoordelijkheid, als partners samen aan de brede ontwikkeling van het kind. Om voor onze leerlingen Passend Onderwijs te kunnen bieden maken we gebruik van de deskundigheid en specialismen van onze partners in onderwijs, zorg en arbeid.

Digitaal onderwijs en Netwerkleren

Digitaal onderwijs zorgt voor verrijking en ondersteuning. Wij benutten alle mogelijkheden om samen te leren en kennis te vergroten. Netwerkleren is een krachtige impuls voor talentontwikkeling. Leerlingen en medewerkers verbinden de wereld ‘binnen’ structureel met de wereld ‘buiten’. Uiteraard besteden we hierbij veel aandacht aan de bijbehorende ethische waarden en mediawijsheid.

Onze missie

“Mytylschool Eindhoven, STERK in BEWEGING”

Wij zetten ons iedere dag opnieuw in om onze leerlingen, samen met ouders/verzorgers en partners in onderwijs, zorg en arbeid, voor te bereiden op een voor hen zinvolle plek in de maatschappij. We hanteren hierbij de uitgangspunten kracht, verbinding en perspectief.

Speciaal Onderwijs (SO)

Speciaal onderwijs (SO)

De speciaal onderwijsafdeling (SO) van de Mytylschool Eindhoven, biedt onderwijs aan leerlingen met een motorische/medische problematiek en een laag gemiddelde of hogere begaafdheid. Het is een specialisme geworden waardoor we het verschil maken met het reguliere onderwijs. We bieden onderwijs in drie stromen, te weten, de stroom diplomagericht, arbeid en dagbesteding.

Werkwijze

Wij bieden een onderwijsprogramma dat optimaal  is toegesneden op de mogelijkheden van uw kind.  We streven er naar het kind te helpen zijn/haar maximale potentie van het kind te benutten.  Een kenmerk van deze werkwijze is dat we de lat, haalbaar maar hoog leggen. Voor elk kind spreken we elk jaar een verwachting uit van wat de leerling over een jaar vermoedelijk zal kunnen halen, uitgangspunt daarbij  is het ontwikkelingsperspectief van het kind.


Kleuteronderwijs

Kleuteronderwijs wordt geboden aan leerlingen van 4 tot 6 jaar. De kleuterperiode wordt gezien als een ontwikkelings- en observatieperiode om de leerlingen daarna in de best passende leerlijn in te laten stromen.

Opbrengstgericht werken

In de klassen wordt groepsonderwijs aangeboden en worden lessen zodanig samengesteld dat minstens 75 procent van de klas de verwachte leerresultaten vermoedelijk zal halen. Het onderwijsprogramma ( basisarrangement) wordt daarop afgestemd. We werken ‘opbrengstgericht om het beste uit elk kind te krijgen. Opbrengstgerichtheid wil zeggen: het bewust, cyclisch en systematisch werken met als doel de grootst mogelijke leerwinst. Die opbrengsten hebben betrekking op leerprestaties, de sociaal-emotionele resultaten. We vertalen de doelen op groepsniveau en vertalen dit naar een groepsplan. Op deze manier hanteren we de verschillen binnen de groep en doen we recht aan de ontwikkelingsmogelijkheden van ieder kind. 

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

Het VSO is bestemd voor leerlingen in de leeftijd 12-20 jaar die aangewezen zijn op extra onderwijsondersteuning. Het VSO kent drie uitstroomprofielen. Er is een uitstroomprofiel naar dagbesteding, een uitstroomprofiel naar arbeid en een uitstroomprofiel naar vervolgonderwijs. Voor leerlingen in het VSO is het uitstroomprofiel richtinggevend. 

De leerroute dagbesteding is voor leerlingen....

Leerlingen die de leerroute dagbesteding volgen, werken toe naar een uitstroom naar arbeidsmatige of taak- of activiteitsgerichte dagbesteding. Deze route is voor leerlingen die geen perspectief hebben op een betaalde baan. Het onderwijsprogramma bereidt de leerlingen voor op de maatschappij, waarin de leerling zo zelfstandig mogelijk functioneert. Hierin maakt de leerling zich alle vaardigheden, die nodig zijn en tot de mogelijkheden behoort, eigen door zelf te handelen. Zij oefenen deze vaadrigheden in speciaal ingerichte leer-werkplekken, waarbij er ook aandacht is voor de toepassing van leerlinggebiedspecifieke en leergebiedoverstijgende vakken. De leerlingen werken aan de kerndoelen die vanuit CED voor het VSO uitstroomprofiel Dagbesteding zijn opgesteld.

 

De toeleiding naar arbeid (we noemen dat de Praktijk Gerichte Leerweg; PGL) is voor leerlingen die functionele mogelijkheden hebben voor uitstroom naar (betaalde) arbeid. Deze leerstroom is gericht op 4 sectoren:

 • Techniek
 • Economie
 • Groen
 • Zorg & Welzijn

Binnen de PGL wordt er gewerkt naar drie uitstroomniveaus:

 • Beschermde arbeid
 • Arbeid in een regulier bedrijf, zonder certificaten
 • Arbeid in een regulier bedrijf, in combinatie met landelijk erkende certificaten

De leerstroom kent drie fasen, waarin de lessentabel zo is opgesteld dat de theorie-uren, naarmate de leerling ouder wordt, in aantal afnemen en de praktijkuren toenemen.

De opbouw van de praktijkervaring ziet er als volgt uit:

 1. Oriëntatiefase: sectorlessen met daarin algemene oriëntering op arbeid en beroep
 2. Voorbereidende fase met daarbinnen:
  1. oriëntatie/snuffelstages.
  2. werkplek leren t.b.v. het opdoen van werkervaring
  3. werkzaamheden binnen het Arbeids Transitie Centrum (ATC) en Transitiehuis
   Zodra de leerling aan de criteria voldoet om extern binnen stages te kunnen functioneren, wordt overgegaan tot externe stagedagen. De ontwikkeling van de arbeidshouding, sociale- en arbeidscompetenties van de leerling zijn daarbij leidend. De school hanteert hiervoor de competentie ontwikkelingslijst van Melba.
 3. Toeleidende fase: De leerlingen gaan (indien mogelijk) 3 dagen per week naar een externe stage en of naar het ATC en worden daarbij begeleid door hun mentorleerkracht en de arbeidstoeleider van school. De terugkomdagen staan in het teken van het bijhouden en/of vergroten van vaardigheden en zelfstandigheid.

De leerlingen van de PGL werken aan de kerndoelen die vanuit de CED voor het VSO uitstroomprofiel Arbeid zijn opgesteld.

 

Toeleiding naar vervolgonderwijs (Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO))

De VMBO-stroom is voor leerlingen die verstandelijke en functionele mogelijkheden hebben om door te stromen naar het MBO.

Onderwijs op VMBO-niveau wordt gegeven op de leerwegen:

 • Basisberoepsgerichte leerweg (BBL) gericht op MBO niveau 1-2
 • Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) gericht op MBO 2-3
 • Theoretische Leerweg (TL) gericht op MBO 3-4

We werken nauw samen met het Stedelijk College Eindhoven voor VMBO-bbl en kbl, waarvan onze VMBO-leerlingen bij voldoende prestatie het erkende diploma uitgereikt krijgen.

Voor VMBO-T worden staatsexamens afgenomen.

De beroepsgerichte programma’s in het VMBO (voor BBL, KBL en GL) worden de komende jaren ingrijpend herzien. De nieuwe beroepsgerichte profielen zullen in het schooljaar 2016-2017 worden ingevoerd.

Partners

Maatzorg Brabant

 
De behoefte aan (onderwijs) ondersteuning en zorg van individuele leerlingen is leidend voor de afspraken die gemaakt worden met ouders, de school en de maataanbieder waarmee de school samenwerkt. 
Mytylschool Eindhoven heeft hiervoor samenwerkingsafspraken gemaakt met ZZP'ers die zich verenigd aan de school verbonden hebben in coörperatie 'Maatzorg Brabant'. Zij werken intensief samen met de collega's verbonden aan onze school. 
Wij verwachten dat, indien uw zoon of dochter meer dan leeftijdadequate zorg nodig heeft, u PGB aanvraagt zodat deze op school geregeld kan worden. Een deel van deze middelen zijn hier ook daadwerkelijk voor bedoeld. 
Klik voor meer informatie ook eens op het logo van Maatzorg Brabant. 
 
 
 

Zwemschool het Zwemmertje

In het zwembad van de Mytylschool Eindhoven is buiten lestijd zwemschool ‘Het zwemmertje’ actief. De zwemschool biedt aangepaste zwemlessen aan.

Samenwerkingsverbanden PO en VO

Kijk voor informatie op: https://swv.passendonderwijs.nl

SWZ

Ieder kind heeft zorg en aandacht nodig om op te groeien en zich te ontwikkelen. Kinderen met een handicap kunnen daarnaast extra ondersteuning en aandacht nodig hebben. Het grootste deel van die zorg ligt bij de ouders. Voor ouders die daarbij wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken is het goed om te weten dat er een deskundige en betrokken organisatie is om de zorg te delen. SWZ biedt Buitenschoolse opvang (BSO) aan kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking in de leeftijd van 4-20 jaar. Kinderen en jongeren krijgen tijdens de BSO zorg, ondersteuning en activiteiten aangeboden. Dit gebeurt in een omgeving met andere kinderen waardoor er contact is met leeftijdsgenootjes. Daarnaast biedt SWZ ook vakantie - / studiedag opvang voor de kinderen van de Mytylschool. Voor meer informatie kunt u bellen naar telnr. 06- 36316795 . Maar u mag ook altijd bij ons een kijkje komen nemen, wij zitten in de rode klas bij de onderbouw. 

Libra Revalidatie & Audiologie

Libra Revalidatie & Audiologie biedt specialistische diagnostiek, behandeling en begeleiding voor mensen met een lichamelijke, cognitieve en/of auditieve beperking. Zowel volwassenen als kinderen en jongeren kunnen bij Libra R&A terecht. Het belangrijkste doel van Libra R&A is om een naadloos aaneengesloten zorgcircuit te bieden aan mensen met een lichamelijke beperking én om die zorg vervolgens ook te kunnen garanderen.

De locaties voor revalidatie zijn in Eindhoven (Blixembosch) en Tilburg (Leijpark) en Weert. Locaties voor Audiologie bevinden zich in Breda, Eindhoven, Tilburg en Uden.

Kijk voor meer informatie over Libra Revalidatie & Audiologie op www.libranet.nl

Samen voor Eindhoven

Mytylschool Eindhoven is Partner van Samen voor Eindhoven en draagt hiermee Eindhoven en de stichting een warm hart toe. Samen voor Eindhoven werkt aan een beweging die de samenleving hechter en beter maakt. Wij dragen graag én bewust ons steentje bij. Door bijvoorbeeld kennis beschikbaar te stellen, de handen uit de mouwen te steken voor het goede doel.  Samen gáán we voor een hechtere samenleving. Het werkt!

Documenten

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel 2019-2023

Downloaden

Inspectierapporten

Link naar de meest actuele inspectierapporten

Link openen