Aanmelden

LET OP! AANMELDINGEN NA 20 MEI 2024 WORDEN PAS NA AANVANG VAN SCHOOLJAAR 2024-2025 IN BEHANDELING GENOMEN. 

Om je kind aan te melden voor onze school, volg je onderstaande stappen:

Oriëntatie
Ouders/verzorgers komen in contact met onze school naar aanleiding van een verwijzing of informatie via de school van herkomst of de voorschoolse voorziening. Om kennis te maken met onze school, maken ouders/verzorgers telefonisch een afspraak voor een oriënterend bezoek. Tijdens dit bezoek hebben ze een gesprek met onze trajectbegeleider en/of orthopedagoog.

Na dit gesprek kiezen ouders voor het wel of niet definitief aanmelden van hun kind bij Mytylschool Eindhoven.

Aanmelding

LET OP! AANMELDINGEN NA 20 MEI 2024 WORDEN PAS NA AANVANG VAN SCHOOLJAAR 2024-2025 IN BEHANDELING GENOMEN.
Wanneer ouders besluiten hun kind aan te melden bij Mytylschool Eindhoven, vullen zij het inschrijfformulier in. We vragen ook om aanvullende documenten waarin de zorg- en onderwijsbehoefte van het kind worden beschreven. Ouders kunnen deze documenten per e-mail sturen, waarna de trajectondersteuner een afspraak maakt voor een intakegesprek.

Tijdens het intakegesprek bespreken we het ingevulde inschrijfformulier en de aanvullende documenten. Hiermee stellen we het aanmelddossier zorgvuldig samen. Het aanmelddossier wordt vervolgens ter beoordeling besproken in de commissie van begeleiding (CvB). Deze commissie beoordeelt of Mytylschool Eindhoven de meest geschikte onderwijsplek kan bieden voor het kind.

Toelating
De aanmelding wordt besproken in de CvB, waarbij advies wordt gegeven of het kind goed past bij onze school. Bij een positief advies worden ouders geïnformeerd, waarna we verdere stappen bespreken met betrekking tot de afstemming van zorg en onderwijs.

In deze fase bekijken we of en op welke wijze een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) moet worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Daarnaast kijken we via de gemeente welke zorgondersteuning nodig is. De zorgondersteuning, gefinancierd vanuit het Persoons Gebonden Budget (PGB), wordt verzorgd door Maatzorg Brabant.

We besteden ook specifieke aandacht aan een eventuele aanmelding bij Libra voor het inregelen van therapie. Tevens wordt leerlingenvervoer opgestart indien nodig. 

Tijdens dit proces begeleidt de trajectondersteuner van Mytylschool Eindhoven de ouders.

Plaatsing
Nadat de zorgondersteuning is geregeld en de TLV is goedgekeurd, wordt de leerling geplaatst. Mytylschool Eindhoven kiest zorgvuldig de meest geschikte klas en het passende instroommoment.

Ouders worden op de hoogte gebracht van deze keuze, en er wordt een afspraak gemaakt voor wendagen en/of de eerste schooldag. Hierdoor ontstaat ook het eerste contact met de groepsleerkracht. Ook zal er besproken worden welke zaken nodig zijn voor het volgen van een lesdag.

Op de eerste schooldag heten de orthopedagoog en de leerkracht jou en jouw kind van harte welkom. 
Welkom op Mytylschool Eindhoven! 

Wil je een oriëntatiegesprek plannen, neem dan contact met ons op via 040-2418181.
Voor het aanmelden van jouw kind, download je onderstaand inschrijfformulier en vul je het in. 
Je verstuurt het naar aanmeldpunt-mytyl@ssoe.nl.

Inschrijfformulier

Voor een uitgebreide beschrijving van ons aannamebeleid en aannameprofiel, verwijzen wij jou naar het Schoolondersteuningsprofiel (SOP).

SOP