Ouders

Welkom op Mytylschool Eindhoven!

Ons betrokken en zorgzame team verzorgt onderwijs voor leerlingen in de leeftijd van vier tot twintig jaar met motorische beperkingen en/of leerachterstanden die behoefte hebben aan de specifieke specialistische ondersteuning die wij hen kunnen bieden. Onze school maakt deel uit van de Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra (SSOE), het bestuur van de school.

 

Leerlingen van 4 tot 12/13 jaar ontvangen onderwijs op onze afdeling "speciaal onderwijs" (so). 

Leerlingen van 12/13 tot 20 jaar ontvangen onderwijs op onze afdeling "voortgezet speciaal onderwijs"(vso).

Onze leerlingen kunnen op drie niveaus hun onderwijs volgen: dagbesteding, arbeid of vervolgonderwijs (vmbo). Samen met u als ouder kijken we heel goed naar de behoefte en mogelijkheden van uw kind. Vervolgens nemen we het besluit op welk niveau we ons onderwijs aanbieden. We stellen de leerling daarbij centraal.

 

Als school stellen we ons tot doel onderwijs te bieden dat aansluit bij de mogelijkheden van onze leerlingen. Daarbij dagen we de leerling uit nog meer te bereiken dan hij of zij zelf voor mogelijk had gehouden.

Medezeggenschapsraad

De school heeft een medezeggenschapsraad die meedenkt over het te voeren beleid van de school. Wilt u informatie of heeft u een vraag? Stuur een mailtje naar: mytyl_mr@ssoe.nl

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De data en tijden worden in de kalender kenbaar gemaakt.

 

Wat is de medezeggenschapsraad?

De MR heeft een door de wet geregelde status. Voor een aantal zaken is de directie van de school verplicht een formeel advies aan de MR te vragen, voor andere zaken is er zelfs een goedkeuring van de MR vereist. Daarnaast kaart de MR ook zelf onderwerpen aan. De MR bestaat uit drie medewerkers van de school en drie ouders/verzorgers van leerlingen uit het SO of VSO.

Deelnemen aan de MR?

U levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van Mytylschool Eindhoven. De MR fungeert daarbij als klankbord en beoordeelt en becommentarieert plannen van de directie. Het laten horen van de mening van de ouders/verzorgers is daarbij onmisbaar. Maar ook algemene interesse, de wens om een wat nauwere band met de school van uw zoon of dochter te hebben, kunnen argumenten zijn om uzelf voor de MR aan te melden.

MR in de praktijk?

Inhoudelijk: de MR houdt zich bezig met beleidsmatige zaken (begroting, vernieuwingen, communicatie, vakantierooster ed.). Tijd: in principe wordt er 10 keer per jaar vergaderd, altijd in de avonduren. Het komt voor dat er tussendoor overleg nodig is. Ook het lezen van de stukken vergt tijd. Zo nodig kunt U deelnemen aan een cursus, specifiek gericht op MR-activiteiten.

Nieuwsbrieven

Mytylschool Eindhoven brengt voor ouders een aantal keer per jaar een nieuwsbrief uit. Voor inzage in de laatste nieuwsbrief klikt u HIER.

Na elke MR vergadering wordt er een afspraken, actie en besluitenlijst gemaakt. Deze publiceren we ook op deze website. Klik HIER voor het meest recente exemplaar.

Ouderraad

De school heeft een actieve ouderraad die als klankbord fungeert voor het team om het onderwijs op de Mytylschool Eindhoven te verbeteren. Wilt u informatie of heeft u een vraag? Stuur een mailtje naar: mytyl_ouderraad@ssoe.nl.

De leden van de ouderraad komen op voor de belangen van ouders en leerlingen. Ze vergaderen 6 x per jaar. De vergaderingen zijn openbaar, de data hiervoor kunt u terugvinden in de agenda. Onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde komen, worden door ouders en school aangedragen. 

Verder zijn er werkgroepen waar ouders actief in zijn. De ouderraad helpt bij activiteiten op school en organiseert jaarlijks een aantal thema-avonden.

De ouderraad onderhoudt verder o.a. contacten met de vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders, BOSK. Zie www.bosk.nl

Hoe gaan wij om met de privacy van uw kind

Binnen Stichting Speciaal Onderwijs &Expertisecentra, waartoe ook Mytylschool Eindhoven behoort, gaan wij zorgvuldig om met de gegevens van u en uw kind. Wij begrijpen dat wij gegevens vastleggen die van invloed zijn op uw persoonlijke levenssfeer en al onze medewerkers zijn getraind en geïnstrueerd om hier zorgvuldig mee om te gaan. Daarnaast heeeft SSOE veiligheidsmaatregelen getroffen. 

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de eisen die de nieuwe wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) aan ons stelt. 

Klik HIER om de volledige regeling over privacy te lezen. Hier kunt u een aantal veel gestelde vragen rondom uw privacy lezen en ons volledige privacystatement downloaden. 

 

Documenten

Medicatieformulier

Downloaden

Vragenlijst epilepsie

éénmalig invullen

Downloaden

Formulier BSN-nummer

éénmalig invullen

Downloaden

Melk-thee formulier SO

2020-2021

Downloaden

Verlofaanvraag leerling

Invullen bij gewenst verlof

Downloaden

Bezwaarbrief bibliotheek

Indien gewenst invullen 

Downloaden

Informatiefolder over hoofdluis.

Klik HIER voor de informatiefolder over hoofdluis

SCHOOLGIDS 2023-2024

De schoolgids verschijnt eens per jaar en bevat alle informatie en wetenswaardigheden over de school en haar onderwijs.

 

Downloaden

Hoe werkt een aanmelding op de Mytylschool precies?

Een andere onderwijsplek vinden voor uw kind is een traject dat intensief is en veel vragen op kan roepen. Om zaken beter inzichtelijk te krijgen heeft de school alle informatie op een rijtje gezet om een beeld hiervan te schetsen.

In het document in de bijlage is omschreven is hoe zaken verlopen van oriëntatie en aanmelding tot toelating en plaatsing.

Downloaden

Reglement diplomering arbeid

Reglement diplomering arbeid

Downloaden

Reglement diplomering arbeidsmatige dagbesteding

Reglement diplomering arbeidsmatige dagbesteding

Downloaden

Protocol gescheiden ouders

Protocol gescheiden ouders

Downloaden

Vakanties en vrije dagen 2023-2024

Vakanties en vrije dagen 2023-2024

Downloaden